Nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportas

Migrantams Nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportas

Nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportas

Asmuo, jau gaunantis NSDI vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės arba Šveicarijoje (toliau visos kartu – valstybės narės), turi teisę išvykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI (ją eksportuoti). Kad asmuo galėtų šia teise pasinaudoti Lietuvoje, jis turi būti  registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites po to, kai tapo bedarbiu. Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į prašyme nurodytas objektyvias aplinkybes, gali leisti išvykti nesibaigus keturių savaičių laikotarpiui, bet ne anksčiau nei yra gauti duomenys apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos priimtą sprendimą dėl NSDI skyrimo.

Išvykstančiam asmeniui jo prašymu išduodamas  U2 dokumentas. Asmuo taip pat supažindinamas su eksporto sąlygomis ir jam įteikiama  „Bedarbio, eksportuojančio NSDI, atmintinė“. Su U2 dokumentu asmuo turi registruotis valstybės narės, į kurią vyksta, kompetentingoje įstaigoje per tam tikrą terminą, nurodytą dokumente (paprastai apie 1 sav. nuo išvykimo), jam turi būti taikoma ten galiojanti kontrolės tvarka ir jis turi tenkinti pagal tos valstybės narės teisės aktus nustatytas sąlygas. Išmokos eksportas tęsiasi iki 3 mėn. (išimtiniais atvejais – iki 6 mėn.). Norėdamas išsaugoti tolimesnę išmoką Lietuvoje, asmuo turi grįžti ir apsilankyti  Užimtumo tarnyboje iki termino, nurodyto U2 dokumente. Asmeniui, pageidaujančiam pratęsti išmokos eksportą, nesibaigus U2 dokumente nurodytam laikotarpiui reikia pateikti prašymą   raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. Užimtumo tarnyba gali pratęsti NSDI eksporto laikotarpį ne daugiau kaip iki 6 mėnesių, atsižvelgdama į objektyvias aplinkybes, nurodytas prašyme.

U2  dokumentas pildomas lietuvių kalba. Kitų valstybių narių institucijos privalo priimti ir atsižvelgti į šias pažymas taip, tarsi jos būtų užpildytos šių valstybių oficialiomis kalbomis. Užimtumo tarnyba turi teisę (tačiau neprivalo) išduoti dokumentą kita kalba. Dokumentas išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos. Prireikus papildomų duomenų, dokumento išdavimo laikas gali būti ilgesnis.

1 pvz.: Lietuvos piliečiui buvo skirta NSDI Airijoje. Su U2 dokumentu jis grįžo į Lietuvą ir per dokumente numatytą terminą registravosi Užimtumo tarnyboje. Lietuvoje asmuo toliau ieškosi darbo, o Airijos kompetentinga įstaiga moka jam nedarbo draudimo išmoką (praktika rodo, kad pirmoji išmokos dalis būna pervedama kiek vėliau nei po mėnesio). Neradęs darbo daugiau nei du mėnesius, asmuo gali grįžti į Airiją, kur turi teisę gauti nedarbo draudimo išmoką toliau.

2 pvz.: Lietuvos piliečiui 9 mėn. buvo paskirta NSDI. Po mėnesio asmuo su U2 dokumentu išvyko į Norvegiją ir per dokumente numatytą terminą registravosi šios šalies kompetentingoje įstaigoje. Norvegijoje asmuo toliau ieškojo darbo, o Lietuvos kompetentinga įstaiga mokėjo jam nedarbo draudimo išmoką. Praėjus 3 mėn. asmuo negrįžo į Lietuvą ir neįsiregistravo užimtumo tarnyboje, todėl neteko teisės gauti tolesnę NSDI (už likusius 5 mėn.).

Nedarbo socialinio draudimo išmokas (toliau – NSDI) reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra šie: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jį įgyvendinantis reglamentas (EB) Nr. 987/2009 ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Dėl prašymų formų prašome kreiptis el. paštu

Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646.

 

 

 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]