Nedarbo stažo sumavimas

Migrantams Nedarbo stažo sumavimas

Nedarbo stažo sumavimas

Nedarbo socialinio draudimo išmokas (toliau – NSDI) reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra šie: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jį įgyvendinantis reglamentas (EB) Nr. 987/2009 ir Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas. Toliau šiame puslapyje pateikiama informacija yra paremta šių ir kitų aktualių teisės aktų normomis.

Asmuo, dirbęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje arba Šveicarijoje (toliau visos kartu – valstybės narės), o anksčiau dirbęs kitoje valstybėje narėje, turi iš ankstesnės darbo vietos valstybės narės kompetentingos įstaigos parsivežti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius.  Jeigu asmuo U1 dokumento neparsiveža, jis gali kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių bei pristatyti dokumentus, susijusius su darbu toje valstybėje narėje – tuomet Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pati kreipiasi į kitą valstybę narę dėl dokumento gavimo. Įspėjame, kad šis procesas paprastai yra ilgesnis, todėl patariame pasirūpinti U1 dokumento gavimu dar iki grįžimo į Lietuvą.

Jei dirbote Danijoje, rekomenduotume pasitikrinti, ar šioje šalyje išties buvote apdraustas nedarbo draudimu.

1 pvz.: Lietuvos pilietis dirbo Airijoje, vėliau grįžo į Lietuvą ir dirbo joje. Netekęs darbo Lietuvoje užsiregistravo Užimtumo tarnyboje. Kad būtų skirta NSDI, asmuo turėjo būti dirbęs bent 12 mėn. per paskutiniuosius 30 mėn. Paaiškėjo, kad asmens nedarbo draudimo stažas Lietuvoje per šį laikotarpį yra tik 6 mėn. Tačiau asmuo pateikė U1 dokumentą, kuriame buvo nurodyta, jog Airijoje jis yra dirbęs dar 10 mėn. per paskutiniųjų 30 mėn. laikotarpį. Sudėjus nedarbo draudimo laikotarpius įgytus Airijoje su įgytais Lietuvoje paaiškėja, jog bendras asmens stažas yra pakankamas gauti NSDI.

2 pvz.: Lietuvos pilietis dirbo Airijoje, neteko darbo ir kreipėsi į šios šalies kompetentingą įstaigą dėl NSDI gavimo. Kad būtų skirta NSDI, asmeniui buvo reikalingas tam tikras nedarbo draudimo stažas. Paaiškėjo, kad šis asmens stažas Airijoje – nepakankamas. Tačiau asmuo nurodė, jog yra dirbęs ir Lietuvoje. Airijos institucija kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl informacijos apie asmens stažą pateikimo. Gavusi šią informaciją įstaiga susumavo Lietuvoje ir Airijoje įgytus nedarbo draudimo laikotarpius ir paaiškėjo, jog bendras asmens stažas yra pakankamas gauti NSDI Airijoje.

Asmuo, norintis gauti U1 dokumentą dėl nedarbo draudimo ir darbo stažo Lietuvoje, turi kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių – pateikti užpildytą prašymą šiam dokumentui gauti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu, el. paštu, arba faksu (nuorodą į prašymo formą galite rasti šio puslapio dešinėje pusėje). Jei užpildytas prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas asmeniškai, kartu pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei užpildytas prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas per įgaliotąjį asmenį, kartu pateikiami įgalioto asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir įgaliojimas.  Jei prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas paštu, faksu, internetu ar elektroniniu paštu, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai pateikiami atsiimant šį dokumentą, arba dokumentas siunčiama tiesiai kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas eures@uzt.lt