Your Europe

Migrantams Your Europe

Kas yra lygios galimybės?

Tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Prigimtines žmogaus teises reglamentuoja tarptautiniai žmogaus ir piliečių teisių dokumentai ir Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis įtvirtina asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Lietuvoje už lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje atsakinga institucija yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija:

Skundo pateikimo tvarka

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti lygių galimybių kontrolieriui skundą dėl lygių galimybių pažeidimo. Skundas teikiamas raštu. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo skundą lygių galimybių kontrolieriui gali pateikti:

Naudingos nuorodos:

Teisinė informacija

Žmogus teisių organizacijos

Šaltinis: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Darbo inspekcijos informacija

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (VDI) misija – saugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą, skatinant socialinį dialogą ir vykdant darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją. Pagrindinės Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos:

Jeigu susidūrėte su nelegaliu darbu, kitais darbo sąlygų pažeidimais, ar turite klausimų, susijusių su darbo santykiais, kreipkitės į  valstybinę darbo inspekciją.

Asmenų aptarnavimas atvykus į VDI administraciją ar teritorinį skyrių

Atvykę į VDI administraciją ar teritorinius skyrius, asmenys prašymus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu. Asmenys VDI administracijoje (Aguonų g. 4, 03213 Vilnius) priimami konsultacijoms ir informacijos teikimui pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val. Asmenų prašymai  taip pat teikiami elektroniniu paštu oficialiu VDI elektroninio pašto adresu [email protected]. Prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo VDI dienos. Tais atvejais, kai prašymo nagrinėjimas dėl objektyvių priežasčių gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo VDI, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų.

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d., atsižvelgiant į susiklosčiusią pandemijos situaciją šalyje ir dėl kai kuriose savivaldybėse paskelbto karantino, Valstybinės darbo inspekcija interesantų priėmimą ir konsultavimą jiems aktualiais klausimais, taip pat įvairių skundų, prašymų, paklausimų, papildomų dokumentų priėmimą vykdys tik nuotoliniu būdu, Valstybinė darbo inspekcija (vdi.lt)

Prašymo (skundo/pranešimo) formos pavyzdys  

Naudingos nuorodos:

Teisės aktai

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]